جراحی لثه

به طور کلی درمان لثه به چهار مرحله تقسیم میشود.

فاز اول

شامل جرمگیری،درمانها ی اورژانس ریشه دندان(عصب کشی)،کشیدن دندانهایی که امیدی به ماندگاری آنها نیست و نهایتا حذف پوسیدگی ها یا انجام ترمیم های سطحی

فاز دوم

شامل جراحی لثه و ایمپلنت

فاز سوم

شامل ترمیم های عمیق و قرار دهی روکش ها

فاز چهارم

شامل کنترل منظم و پیگیری درمان های انجام شده(maintenance phase)

 

انواع جراحی لثه

 

۱- جراحی لثه برای حذف قسمت عفونی و بیمار آن( flap surgery)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲ - جراحی لثه جهت افزایش طول تاج برای نگهداری دندانهایی که به هر دلیلی مثل پوسیدگی یا شکستگی،تاج کوتاه دارند

 ۳ - جراحی لثه جهت افزایش طول تاج ( crown lengthening ) به منظور زیبایی دندانهای قدامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴ - جراحی های پیوند لثه (soft tissue graft)

 

 

a - connective tissue grafting

 

 

 b - free gingiva grafting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c - allo derm  soft tissue grafting

 

 

 

۵ - جراحی های پیوند استخوان (guided bone regeneration )

 


 

 

محل قرارگیری: درمان های تخصصی جراحی لثه